ഊട്ടിയിലെ സുന്ദരി 3

” പ്രിയപെട്ടവരെ ഞാൻ പറയുന്നത് പച്ചയായ സംഭവകഥയാണ് 2010 കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നത്. “”.

മഴയുടെ ശക്തി പൂർവാധികം ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഞാൻ തലതിരിച്ച് ഭവാനിയെ നോക്കി , തലയിലെ വെളളം തുടച്ചു കോണ്ടിരുന്നു അവൾ യെ സാർ ഇപ്പടി പാക്കരെ? മഴ നല്ലാറുക്കാ? ഞാൻ നീയെതുക്കു വന്നെ,ശീഘ്രമാ റൂമുക്ക് കലബ്..

അതിനു അവളുടെ മറുപടി ചിരിയായിരുന്നു. . സതൃത്തിൽ മഴ നനഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പെണ്ണിൻെഅംഗ ലാവണൃങ്ങൾ മിന്നലിൻെ വെട്ടത്തിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാമായിരുന്നു. ഞാനാകട്ടെ കൺട്രോളിൻെറ നെല്ലിപലക കണ്ടു പാൻെറിനുളളിൽ കബിയായി ഞെളിപിരികോളളുന്ന കുണ്ണ. ഒന്നു കെട്ടി പിടിക്കാൻ വെബുന്ന മനസ്സ് …. ഏതോരാണും വിശ്വാമിത്രനാവാൻ നോക്കിയാലും പെണ്ണിൻെറ അഴകിനുമുൻപിൽ മനസ്സ്വാ കീഴടങ്ങുമെന്ന് ധിക്കാരിയായ എനിക്കു ബോധൃമായി.

അവളാകട്ടെ കൂടുതൽ അടുത്തേക്കു വന്നു, എൻെറ ഹൃദയമിടിപ്പു കാതുകളിൽ കേൾക്കാമായിരുന്നു, ഫെയറാൻ ലൗലിയുടെ മണം എന്നിലേക്കു വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ ഇരച്ചുകയറി. ഭവാനി. നാ ഉൺകിട്ടെ ഒന്നു കേട്ടാ ഒാകെ സോല്ലുവികളാ? ഞാൻ ഞെട്ടലോടെ എന്ന? അവൾ നീകെ പോകക്കൂടാതെന്നു കടവുൾകിട്ടെ വേണ്ടികിട്ടെ പോകാമെ ഇരുന്നാ ഉൺകകൂടെ ഞായർ കളമെ കോവിലുക്ക് വരാമെന്ന് വേണ്ടികിട്ടെ എൻകൂടെ കോവിലുക്ക് വരിയാ? !!! പഷ്ടറ്റ് ഞാൻ വരില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൾ പിണങ്ങും ഇൗ ചരക്കിനെ ഒന്നു അനുഭവിക്കാൻ ഏത്ര പേരാണ് കബനിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത്? പക്ഷേ ആരെക്കിലും കബനിക്ക് പുറത്തുവച്ച് കണ്ടാൽ പിന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാട്ട്മെൻെറിലും അത് പാട്ടാകും. കട്ട് തിന്നാനാണല്ലോ.

” മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടം”..

അപ്പോഴേക്കും മഴയുടെ ശക്തി കൂടി ഞാൻ പതിയെ അവളെ നോക്കി പറഞ്ഞു,. പാക്കലാം , ഭവാനി യുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞുകാണാമായിരുന്നു , ” നിജമാ” ബെെക്കിലേക്കു കയറി ഒാൺചെയ്തുകോണ്ടു ഞാൻ പതിയെ ചുറ്റും നോക്കി , ഭവാനി ആ സെക്കൻെറിൽ മുന്നോട്ട് വന്നു കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ വച്ചു, ഞെട്ടിതിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ അകന്നൂമാറിയിരുന്നു . ജീവിതത്തിലെ ആദൃത്തെ മുത്തം!. തരിച്ചിരുന്നു പോയി,പിന്നെ ചുറ്റും നോക്കി ആരെക്കിലും കണ്ടാൽ പിന്നെ അതായി…

ബോംബ് പോട്ടുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്.

ലേഡീസ് ഹോസ്ററലിനു മുൻപിലെ വലിയ കാറ്റാടിമരം ഇടിവെട്ടേറ്റ് ഹോറ്റ്ലിനുമുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു, പെൺകുട്ടികളുടെ നിലവിളി ശബ്ദം ഉയർന്നു.. തരിച്ചു നിൽക്കെ അടുത്ത ഇടിവെട്ടേറ്റ് പോഡക്ഷൻ ഡോറിൻെറ സെെഡിലെ മരവും ചരിഞ്ഞു. എല്ലാ വരും മഴ നനഞ്ഞ് ലേഡീസ് ഹോസ്ററലിലേക്ക് ഒാടി… ഭവാനി ഇടിവെട്ടേറ്റപോലെ താഴെവീണു.

കരണ്ടുമില്ല… ഞാൻ അന്ധാളിച്ചുനിന്നു.പിന്നെ ഭവാനിയെ കുലുക്കിവിളിച്ചു , ഞരക്കമുണ്ട് , ഞാനവളെ എടുത്തു ഫ്രാബിക്ക് സെഷനിലേക്കു കടന്നു പൂട്ടിയതിനാൽ കൃാബിനിൽ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, തുണികൾ അടുക്കി വച്ചിരുന്ന ഇടത്തേക്കു ഞാൻ അവളെ കിടത്തി, കവിളുകളിൽ കുലുക്കിവിളിച്ചു, ഞാനാകെ ഭയന്ന് പോയി ഇടിവെട്ടിയോന്നായിരുന്നു പേടി,തിരിഞ്ഞ് മഴയിലേക്കിറങ്ങി കെെകൾ പിടിച്ചു വെളളം പിടിച്ചു അത് കോണ്ടു വന്നു ഭവാനിയുടെ മുഖത്ത് ശക്തിയായി അടിച്ചതും അവളെഴുന്നേറ്റു ചുറ്റും നോക്കി ,

ഞാൻ എപ്പടിയിറുക്ക് , ഭവാനി””പറവാല സാർ തലസുറ്റണ പോലെ ,” നീ കോജ്ജനേരം ഇകെയിരിങെ, നാ ഹോറ്റ്ൽ വരേക്കും പാത്തിട്ടു വാർഡനെ കുട്ടീട്ടു വരാം”വേണ്ടസാർ ” കോജ്ജം ടെെമിലെ ശരിയായിടും “” ഞാൻ ഹോസ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ആറ് കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു അവരെ വാർഡനും പോഡക്ഷൻ മാനേജരും ഏല്ലാം ചേർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോണ്ടു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു , മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല, സെകൃുരിറ്റി കട്ടിങ് സെഷൻ ഷട്ടർ ഇട്ടു, ഫ്രാബിക്ക് സെഷനിലേതും … പെൺകുട്ടികൾ കാൻറീനിലും പോഡക്ഷനിലെ കോറിഡോറിലും കയറി നിന്നു..ഞാൻ മഴ നനഞ്ഞിരുന്നു , സെഷനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അടഞ്ഞിരുന്നു, ഭവാനിയെ ഒാർത്ത് ഞാൻ ജനൽ സെെഡിൽ അടിച്ചതും അവൾ വന്നു തുറന്നു ഞാൻ പുറകിലെ കതക് തുറക്കാൻ ആവശൃപ്പെട്ടു, കതക് തുറന്നതും ഇടിവെട്ടിയതും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു, തുണികൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഭവാനി വീഴുന്നതു മിന്നായം പോലെ കണ്ടു.

ഞാൻ അകത്തു കടന്നു അവളെ നോക്കി , പാവം പിടിച്ചു ഏഴുന്നേൽപിച്ചതും എന്നെകെട്ടി പിടിച്ചു തണുത്തു വിറക്കുന്ന പൂവുടൽ ചൂറ്റിവരിഞ്ഞതും മനസ്സിലെ കാട്ടാളൻ സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു, ഭവാനിയുടെ ദേഹത്തെ മണം എന്നിലേക്കു പടരുന്നു, എല്ലാം മറന്നു ഞാനവളെ ചൂറ്റിവരിഞ്ഞു, ആ സമയത്തു ഞങ്ങൾ വെറും ആണും പെണ്ണുമായിരുന്നൂ. ഇണചേരാൻ കോതിക്കുന്ന രണ്ടുനാഗങ്ങളെപോലെ!!!!.

ഞാനവളുടെ വിറക്കുന്ന മുഖത്ത് ശക്തിയായി ചുണ്ടുകൾ അമർത്തി,അവ ഭവാനിയുടെ വിറയാർന്ന അധരങ്ങളെ തേടിയെത്തി… ശക്തമായ ഇടിശബ്ദത്തിനിടക്കു ഒരിറ്റുചൂടു പരസ്പരം കെെ മാറാൻ കോതിക്കുക ആയിരുന്നു ഇരുവരും. ഭവാനിയുടെ വിറയാർന്ന കീഴ്ചുണ്ടിനെ ഞാൻ കടിചീബി,നാവിനെ എൻെ നാവാൽ ചൂറ്റിവരിഞ്ഞു ., ഏൻെറ കെെകൾ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു,അവളുടെ ദേഹത്തിനും എനിലേക്കുചേർന്നലിയാനുളള ധൃതിയിൽ ആയിരുന്നു, വിറയാർന്ന കെെകൾ അവളുടെ മുലകളെതേടിയെത്തി, അത് ബൗസിൻെറ മുകളിൽ കൂടി ഞെരിച്ചു,ഭവാനിയി്ൽനിന്നും അവൃക്തമായ മൂളലുകൾ വന്നു,ഞാനവളുടെ കഴുത്തിലേക്കുമ്മ വച്ചിറങ്ങി,മുലകൾക്ക്മുകളിലൂടെ….
നെജ്ജിനുമുകളിലൂടെ….മുലഞെട്ടുകളിൽ ബൗസിൻെറ മുകളിൽ കൂടി പതിയെ കടിച്ചു….മൗ…മംംം ഭവാനിയുടെ മുഖത്ത് ചെറിയ വേദന കണ്ടു കുബിയടഞ്ഞകണ്ണുകൾ പതിയെതുറന്നവൾ കെെകളാൽ എൻെറ തല ചേർത്ത് അമർത്തി….

ബൗസിൻെറ ഹുക്കുകൾ എൻെറ വലതു കെെഅനാവൃതമാക്കി…പട്ടുബൗസിനുളളിൽ വെളുത്ത ബ്രാ…. അവളുടെ വയറിൽ മുത്തമിട്ടു പതിയെ അവളെ നിലത്തേക്കു കിടത്തി. ഭവാനിയുടെ വിറയാർന്ന ദേഹത്തെ മണം എന്നിലേക്കു അടിച്ചു കയറി…. ഞാൻ ഷർട്ടു പതിയെ അഴിച്ചു താഴേക്ക് മാറ്റി,ഭവാനി കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടന്നു..ഭൂമി അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതീതി പരത്തി മഴ തകർത്ത് പെയ്യ്തിറങ്ങി…..

അവളുടെ പോക്കിൾ കുഴിയിൽ നാവുസ്പർശിച്ചപ്പോൾ,ദേഹത്തിൻെറ വിറയൽ കാണാമായിരുന്നു… അടുത്തേക്കു ചേർന്ന് കിടന്നു ഞാനവളുടെ വിറക്കുന്ന മുഖത്ത് ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തുമ്മ വച്ചു. കെെകൾ അവളുടെ ബ്രായുടെ ഹുക്കുകൾ മാറ്റി ,മുലകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി,ആവയുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ തേടി അലയാൻ ആരംഭച്ചു, .. ****** ചെറിയ മുലകളായിരുന്നു അവളുടേതു,യാതോരുവിധ ഇടിവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവ, വലത്തെ മുല വായിലാക്കി മുലകുടിക്കുന്ന കുട്ടിയേപ്പോലെ ചപ്പിക്കുടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, ഇടത്തുമുലയെ വലതു കെെയാൽ ഉടച്ചു,മുലഞെട്ടുകളിൽ നാവുകോണ്ട് പതിയെ കടിച്ചു,ഭവാനിയുടെ കെെകൾ എന്നെ അവളിലേക്കു അമർത്തി അവളിൽനിന്നും സുഖത്തിൻെറ അലയോലികൾ വരാൻ തുടങ്ങി, പതിയെ കെെകൾ അവളുടെ വയറിൽ കൂടി പാവാടയുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, ഭവാനിയുടെ വിറയാർന്ന കെെകൾ എന്നെ തടഞ്ഞു ദുർബലമായ എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ചു ഞാനെൻെറ കെെകൾ അവളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തെ മറച്ച ജട്ടിയുടെ മുകളിൽ അമർത്തി, കെെകളുടെ സ്വതന്തൃത്തിനു തടസമായ പാവാടയെ താഴേക്ക് നീക്കാൻ അവൾ നടു ഉയർത്തി കാലുകളിലൂടെ താഴേക്ക് താഴ്ത്തി… നനഞ്ഞ് കുതിർന്നജട്ടിക്കു മുകളിൽ കൂടി ചന്ദികൾ ഞാൻ ഞെരിച്ചമർത്തി.വാഴത്തട പോലെയുളള കാൽത്തുടകളിൽ ഞാൻ മുത്തമിട്ടു , കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടന്നു അവളെ നോക്കി ഞാൻ എൻെറ പാൻെറും ജട്ടിയും നീക്കം ചെയ്യ്തു.. പതിയെ അവളെ കെട്ടി പിടിച്ചു മുഖത്ത് മുത്തമിട്ടു, വയറിൽ കുത്തിയ കുണ്ണയുടെ ചൂടിനാലാവാം അവൾ മിഴി തുറന്നു, ഞാൻ അവളുടെ കെെയെടുത്തു കുണ്ണ യിൽ വച്ചു,അമർത്തി അല്പനേരം അനക്കിയ ശേഷം അവൾ വിട്ടു കാലുകൾ വിരിച്ചു കിടന്നു,

ഞാൻ അവളുടെ വയറിൽ മുത്തമിട്ടു പതിയെ താഴേക്ക് വന്നു ,കാൽപത്തികളിലൂടെ മുത്തമിട്ടപ്പോൾ ഇക്കളിയിൽ കോലുസിൻെറ ശബ്ദം ഉയർന്നു.ഭവാനിയുടെ തുടകളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറുബോഴും കാലുകൾ അവൾ ചലിപ്പിക്കുന്നണ്ടായിരുന്നു.
അരക്കെട്ടിനെ മറച്ച വസ്ത്രവും നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരുന്നു അവയിലേക്കു കയറിയ കെെ അവയെ കാലുകളിലൂടെ താഴേക്ക് താഴ്ത്തി, പെണ്ണിൻെ മദന ചെപ്പ് അനാവൃതമായി,നാണത്താൽ ഭവാനി അവ കെെകളാൽ മുടി., കെെകൾക്ക് മുകളിലൂടെ മുഖമമർത്തിയതും അവളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തെ താമരയുടെ മണം എന്നിലേക്കു വന്നു, കെെകളെ പിടിച്ചു മാറ്റി പതിയെ നാവാൽ നക്കാൻ ആരംഭിച്ചു,പൂറിദളുകളെ നാവിനാൽ നക്കി, ചെറിയ പുളി രുചി,ചവർപ്പ് പോലെ…..ഹൗ… അവളുടെ കെെകൾ തല അവിടേക്ക് അമർത്തി… ഭവാനി യുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തെ ചെബൻ രോമങ്ങൾ എന്നിലെ ആസക്തിയെ ഉണർത്തി…. ഭവാനിയുടെ മുഖത്ത് വിവിധ ഭാവങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു, മം,മം യാ,ഹാ,ശബ്ദങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. കെെകൾ ഏൻെറ തലയിൽ ചിത്രങ്ങൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി, പതിയെ ഞാൻ രണ്ടു വിരൾ പുറിലേക്കു കയറ്റി അടിച്ചുതുടങി,അവിടെ നിന്നും മദന ജലമോഴുക്കു തുടങ്ങി. മുല ചപ്പികോണ്ടു ,ആടിച്ചുകോടുത്തു, പെണ്ണിൻെ സുഖം കാണേണ്ടത് തന്നെ ആയിരുന്നു!!!

“”അനിൽ സാറിൻെ പ്രവർത്തികൾ എന്നിൽ വികാരം ജ്വലിപ്പിച്ചു , കാറ്റിലെ അപ്പൂപ്പൻ താടിപോലെ പറന്നു പോവുകെയായിരുന്നൂ ഞാൻ, തുടക്കിടയിൽ ഇത്ര സുഖമുണ്ടന്ന് അറിയുന്നത് ആദൃം മുലകളിൽ നിന്നും തേൻ കുടിക്കുന്ന സാർ,ഹൗ…. സാറിൻെ കുണ്ണ ഞാൻ പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, ഏൻെറ പൂറിൽ വിരളുകൾ ചലിച്ചു ,ആആആഹ്ദേഹംപോട്ടിപോകുന്ന പോലെ , കുണ്ണ ചപ്പാൻ ആശയുണ്ടായിരുന്നെകിലും ,മഴദുർബലമായതു പേടിപ്പിച്ചു , ഞാൻ ഏതോ ശക്തിയിൽ സാറിനെ വലിച്ചു ദേഹത്തെകിടു. കുണ്ണ അടിവയറിൽ മുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സാർ പതിയെ കുണ്ണ എടുത്തു പൂറീൻെറ സെെഡി്ൽ ഉരച്ചു, ഹൂൂ, കെെയെടുത്തു കുണ്ണ പിടിച്ചു വഴികാട്ടികോടുത്തു, പതിയെ സാർ എൻെറ ചുണ്ടുകൾ ചപ്പി അമർന്നു,ഹാാ അമ്മേേെ അടിവയറ്റിലേക്കു കബി കയറിയ പോലെ…വേദന യുടെ ശക്തിയിൽ സാറിനെ തളളിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു,”””*****

ഭവാനിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ച് അവളുടെ കെെകൾക്കിടയിലൂടെ കെെയിട്ട് ഷോൾഡറിൽ പിടിച്ചു പതിയെ ഉൗരിയടിച്ചൂ,” മ്മ്മ്ഹൂമംംമമഹീ” പതിയെ അരക്കെട്ടിനെ ചേർത്ത് അടിച്ചു അവളുടെ കാലുകൾതറയിലടിച്ച് ശബ്ദിച്ചു, കെെനഖങ്ങൾ മുതുകിൽ ശര വീഴ്ത്തി…പതുക്കെ എതിർപ്പുകൾ സുഖത്തിലേക്കു മാറി ,

ഞാൻ അവളുടെ മുലകൾ ചപ്പികോണ്ട് ആഞ്ഞ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി , ടെെറ്റായ പൂറിൽ ഇടിച്ചുകയറുന്ന കുണ്ണ ,അത് കന്തിലൂടെ ഉരയുബോൾ… ഹൂൂ സുഖത്തിൻെറ കോടുമുടികണ്ടുഞാൻ ഏൻെറ പുറത്തമർത്തി അരക്കെട്ടുയർത്തിതന്നു ഭവാനി,അതികം വയ്കും മുബെ അവളുടെശരീരം വില്ലുപോലെവളയാൻ തുടങ്ങി കാലുകൾ കത്രികപൂട്ട് ഇട്ടതു പോലെ എന്നെ അവളിലേക്കമർത്തി.
ഏതാണ്ടോരേ സമയം തന്നെ എനിക്കും വന്നു,. ഞാൻ പതിയെ അവളെ വിട്ടു സെെഡിലേക്കു ചേർന്ന് കിടന്നു. അവളുടെ അരക്കെട്ടിനെ നനച്ചു മദജലംതുടയിലൂടെ ഒഴുകി… മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിയെ അവൾ എഴുന്നേറ്റു , ചിതറി വീണ ഉടയാടകൾ ധരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു,പാവാട ഇടുബോഴാണവളുടെ വെണ്ണ കുണ്ടികൾ കണ്ടത്, പക്ഷേ ആരെക്കിലും കണ്ടാൽ പിന്നെ തീർന്നു,മഴ മാറിയിരുന്നു , ഞാനും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു ,പിന്നെ മുടികെട്ടുകയായിരുന്ന ഭവാനിയെ കെട്ടി പിടിച്ചു ഉമ്മ വെച്ചു,അവളുടെചുണ്ടുകളെ ചപ്പി കെെകളാൽ ചന്ദികൾ ഉടച്ചു, ജട്ടി അവൾ ഇട്ടിരുന്നു , ചന്ദിയുടെ കുഴിയിലേക്കു വിരൾ കയറിയതും അവൾ അകന്നൂമാറി., പിന്നെ പിടിതരാതെ പുറകിലെ വാതിൽ തുറന്നു മഴയിലൂടെ പ്രോഡക്ഷൻ ഡോറിൻെറ സെെഡിലൂടെ കാൻറീനിലേക്കു പോയി…. കബനിയിലെ മാനേജേഴ്സ് കോതിച്ച പെണ്ണിനെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.. ഞാൻ പതിയെ പുറത്തിറങ്ങി ബെെക്കിലേക്കു കയറിവണ്ടി റൂമിലേക്ക് വിട്ടു, …….

പിറ്റേന്ന് ഉണർന്നത് വെെകിയായിരുന്നു, രാവിലെ കബനിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ പലർക്കും എന്നോടു ബഹുമാനം,ഫാക്ടറി മാനേജരോടു ഏറ്റുമുട്ടി ജയിച്ചവനോടുളള വിധേയത്തം. പതിയെ ഞാൻ ജോലിയിലേക്കു തല വെച്ചു, ഭവാനിയെ നാലുമണിവരെ കാണാനേ കഴിഞ്ഞില്ല, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വിദൃാലക്ഷ്മി ലീവെടുത്തതായി ഭാനുമതി പറഞ്ഞു അവളുടെ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണെന്നു. ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി ഫാക്ടറി മാനേജർ എൻെറ കാരൃത്തിൽ ഇടപെടാറില്ല , പോഡക്ഷൻ മാനേജർക്ക് എന്നിലുളള വിശ്വാസം കൂടി. ശേഖർ സാർ വരുന്ന തുണികളിൽ അടിക്കടി വന്നു നോക്കാൻ തുടങ്ങി, അത് എന്നിൽ സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചു, കാരണം ആളോരു കോഴിയാണ് , ശനിയാഴ്ച അവിനാശിയിലെ ശിവൻെറ അബലത്തിൽ കയറിയതു കാരണം 10 മണിക്കാണ് കബനിയിൽ വന്നത്..

സെഷനിൽ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിനുകുളിർമ തോന്നി വിദൃാലക്ഷ്മി വന്നിരിക്കുന്നു. കറുത്ത ചുരിദാറിൽ സുന്ദരി ആയിരുന്നു പക്ഷേ കരഞ്ഞുകോണ്ട് എൻെറ അടുത്തേക്കു വന്നു ” സാ,,,ർ,, ഞാ,,ൻ …. എന്താ വിദൃാ? എന്തിനാ കരയുന്നത് കാരൃം പറ?!!!!വിദൃാലക്ഷ്മി കരച്ചിൽ നിർത്തിയില്ല. ഞാൻ ഭാനുമതിയെ വിളിച്ചു ,അവൾ പറഞ്ഞു കാളിറ്റി മാനേജർ വളരെ റഫ് ആയിട്ടാണ് ഇടപെട്ടത്, ലീവ് പറയാതെ എടുത്തതിനു, ലീവ് ലെറ്ററിൽ സെെൻ ചെയ്തില്ലത്ര,അതിനാണ് കരച്ചിൽ , ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു വഴിയും കണ്ടില്ല, ലീവ് ലെറ്റർ കോടുത്താലെ അറ്റഡൻസ് രജിസ്റർ സെെൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കാളിറ്റി മാനേജർ കേൾക്കില്ല, ഫാക്ടറി മാനേജരോ ജനറൽ മാനേജരോ മാത്രമേ മുകളിൽ സെെൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ..

വിദൃാലക്ഷ്മി ആകട്ടെ എന്നിലാണ് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് , ഞാൻ അവസാനകെെക്ക് ശേഖർ സാറിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു , ജനറൽ മാനേജരോടു കാരൃം പറയാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പതിയെ ഫോണിൽ ജനറൽ മാനേജരെ വിളിച്ചു വിറയലോടെ കാരൃങ്ങൾ പറഞ്ഞു , വിദൃക്ക് സെെൻ ചെയ്യാൻ ജനറൽ മാനേജർ പറഞ്ഞു ഏന്ന് കാളിറ്റി മാനേജരോടു പറയാൻ പറഞ്ഞു.അങ്ങനെ കാരൃം നടന്നു , വിദൃാലക്ഷ്മിക്ക് ഞാൻ ജീവൻ ആയി

ഞായറാഴ്ച ഞാൻ എഴുന്നേറ്റതു ഫോൺ ബെൽ കേട്ടാണ് മറുവശത്തു ഭവാനി!!!!! യൂറേ!!!ക്കാ!! മനസ്സിൽ അമിട്ടു പോട്ടി… സാർ നീകെ റെഡിയാ, നാൻ അവിനാശി വന്നിട്ടിറുക്കു… ഭവാനി ഉന്നുടെ കൂടെയാരിറുക്കു?… “”സാർ നാൻ ഫ്രണ്ടോടെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോരെന്നു സോല്ലി പെർമിഷൻ വാങ്ങിയിരുക്കു…. നീങ്ങെ കോവിലുക്ക് വരിയാ “” വരാം ഞാൻ പെട്ടന്നു റെഡിയായി അബലത്തിലേക്കു പോയി , സാരിയിൽ ഭവാനിയെ കണ്ടപ്പോൾ കൺട്രോളു പോയി , അവൾക്കു ഞാൻ ചെന്നതു വലിയ സന്തോഷമായി.. പലരും അവളെ കണ്ടപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിന്നതുകണ്ടു.. അബലത്തിൽ കയറി തോഴുതിറങ്ങുബോൾ സമയം 10.30നോട് അടുത്തു. ഭവാനിക്ക് ജീവൻ കിട്ടിയ സന്തോഷം ,കിലു കിലാ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകോണ്ടേ ഇരുന്നു അവൾ. പടത്തിനുപോയാലോ ഏന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പോകാമെന്നായി അവൾ , എൻെറ കുണ്ണ കബിയടിച്ചു നിൽക്കുവായിരുന്നു,

ഞാൻ അവളെകൂട്ടീ ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിച്ച ശേഷം സിനിമക്കു പോയി “കരുണാംബിക “തീയറ്റർ ബാൽക്കണി ടിക്കററ് എടുത്തു 11മണിക്കു തന്നെ പടം തുടങ്ങി ,തമിഴൻമ്മാർ പിശുക്കൻമാരയതുകോണ്ടാണെന്നറിയില്ല,ബാൽക്കണിയിൽ ആളു കുറവാണ്, ഞാൻ പിറകിലെ സീറ്റിലാണ് ഇരുന്നത്, പിന്നെ അടുത്ത സീറ്റിലേക്ക് കുപ്പിയിലെ വെളളം അറിയാത്ത മട്ടിൽ ഒഴിച്ചിരുന്നു, ആരും ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ !….

പടം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭവാനിയുടെ കെെ എടുത്തു മടിയിൽ വച്ചിരുന്നത്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിയെ അവളുടെ കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ വച്ചു. അവൾ തിരിച്ചും ഞാനവളുടെ കഴുത്തിലൂടെ കെെയിട്ട് ബൗസിൻെറ ഇടയിലൂടെ മുലകളെ അമർത്തി , അവളാകട്ടെ എൻെറ തോളിലേക്കു ചാരി,, പാൻെിൻെറ ഉളളിൽ സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റ കുണ്ണ കുട്ടൻെറ മുകളിലേക്ക് അവളുടെ കെെ പിടിച്ചു വച്ചു പതിയെ ഭവാനി അവനെ സൃതന്ത്രയാക്കി വെളിയിൽ എടുത്തു.,വളരെ വലിയ കുണ്ണയല്ല,ചെറുതുമല്ല,മീഡിയം ആണ്… ഭവാനിയുടെ മുലകളെ എൻെറ കെെകൾ അമർത്തി കോണ്ടിരുന്നു., മുലഞെട്ടുകൾ പോരിനു വരാൻ തയ്യാറായ പോലെ ഏഴുന്നേറു നിന്നു..

ഭവാനി പതിയെ കുണ്ണ ചലിപ്പിക്കുന്നണ്ടായിരുന്നു ,കബിയായകുണ്ണയിൽ നിന്നും നീരോഴുക്ക് തുടങ്ങി, ഭവാനി പതിയെ കുണ്ണ വായിൽ ഏടുത്തു,ആദൃം ചുമച്ചെകിലും പിന്നെ കുണ്ണ പതിയെ ഉൗബാൻ തുടങ്ങി….വാവൗഔ.. ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ വയറിൽ കൂടി യോനിയിലേക്കു കെെകൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെകിലും വിജയിച്ചില്ല, കുണ്ണ വളരെ നന്നായി ഉൗബിയിരുന്നു അവൾ, അധികം താമസിക്കാതെ വരുമെന്നവസ്ഥയിലായി, ഞാനവളുടെ തലമുടിയിൽകൂടി വിരളുകൾ ഒാടിച്ചു, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻകഴിഞ്ഞില്ല, അവളുടെ വായിൽ തന്നെ വെടി പോട്ടി, ഞാൻ ടൗവൽ വച്ചു പതിയെ തുടച്ചു, അവളാകട്ടെ വെളളമെടുത്തു വായകുലുക്കുഴിഞ്ഞു തുപ്പി , സീറ്റിലേക്ക് ചാഞ്ഞു, കുണ്ണ അകത്തിട്ടു ഞാൻ പതിയെ അവളുടെ കെെയെടുത്തു അമർത്തി, പതിയെ അവളുടെ മുഖത്ത് മുത്തമിട്ടു, അവളാകട്ടെ കെട്ടി പിടിച്ചു എൻെറ ചുണ്ടുകൾ ചപ്പി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി, നാവുകൾ ചുറ്റിപിണഞ്ഞു, പതിയെ കെെകൾ അവളുടെ സംഗമസ്ഥാനം തേടി അലയാൻ ആരംഭിച്ചു, അവൾ പതിയെ സാരിമുകളിലേക്കുയർത്തി,ഞാനെൻെകെെകൾ പതിയെ തുടകൾ തഴുകി,അവളുടെ ഷഡ്ഡി നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരുന്നു, ഞാൻ ഷഡ്ഡിക്കിടയിലൂടെ മദന ചെപ്പിലേക്ക് കെെ കയറ്റി,

വൗ,,,,വടിച്ച് വൃത്തിയാകി വച്ചിരുന്നു അവൾ, പതിയെ വിരളുകൾ അവളുടെ ചെപ്പിലേക്ക് കയറി, മുന്ന് വിരളുകൾ കയറി , കന്തിൽ വതടവി ഞാൻ വിരൾ പതിയെ ചലിപ്പിച്ചു, ഭവാനിയുടെ മുഖത്ത് സുഖത്തിൻെറ ഭാവങ്ങൾ കണ്ടു ചുണ്ടുകൾ അവൾ കടിച്ചു, മദജലമോഴുക്കു കൂടി, കന്തിൽ വിരളുകൾ ഒാടിച്ചപ്പോൾ അവളെൻെറ മുതുകിൽ പതിയെ അടിച്ചു, കെെകളിൽകൂടി വെളളമോലിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ഭവാനിയുടെ ശ്വാസഗതി നീളാൻ തുടങ്ങി നാവുകൾ ചുറ്റിപിണഞ്ഞു,കെെകളൂടെ വേഗതക്കനുസരിച്ച് അവളെൻെറ ചുണ്ടുകൾ ചപ്പി വലിച്ചു, വെെകാതെ അവളുടെ അരക്കെട്ടുയർന്നു, കെെയിലേക്ക് മദജലംചീറ്റിത്തെറിച്ചു, ഞാൻ പതിയെ കെെ എടുത്തു,വിരളുകൾ വായിൽ വച്ചു നോക്കി,പുളിരുചി,ചെറിയ ചവർപ്പ്,പതിയെ ടൗവലിൽ തുടച്ചു പിന്നെ ഭവാനിയുടെ നെറ്റിയിലുമ്മ വച്ചു,

സിനിമക്കു തീർന്നു വെളിയിൽ വന്നപ്പോൾ പെണ്ണിനു നാണംകൂടിയിരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങി, അധികം ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നു, മണി രണ്ടു കഴിഞ്ഞു, അവളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനായി പോകുബോൾ മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചു, ബസ്സ് സ്റ്റോപിൽ കയറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു, അവിടെ നിന്നും നോക്കിയാൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന റും കാണാമായിരുന്നു,അത് ഭവാനിയെ കാണിച്ചു കോടുത്തു, പെണ്ണിൻെ നോട്ടം നെജ്ജിൽ കയറുന്നു, “”മാമാ എന്നെ റുംക്ക് കുട്ടീട്ടു പോകുമാ”’ പെണ്ണിനു കട്ടുതിന്നാൻ കോതി, രുചി പിടിച്ചു!!!! പതിയെ വണ്ടി സ്ററാർട്ട് ചെയ്തു,,ചാറ്റൽ മഴയിലൂടെ റൂമിലേക്ക് പോകുബോൾ അവളുടെ ചന്ദിയായിരുന്നൂ മനസ്സിൽ……… തുടരും …

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!